Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 1. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten.  Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
 2. Vertraging in de eventueel opgegeven leveringsdatum geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
 3. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.
 4. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum.  Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
 5. Alle facturen zijn contant betaalbaar te Herentals.
 6. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlsrente verschuldigd, ten belope van 12% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 Euro.
 7. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd te belope van 30% van de waarde van de bestelling, met hetzelfde minimum van 50 Euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen.
 8. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven ze eigendom van de verkoper.  Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting.
 9. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats van de uitbatingszetel van de verkoper.
 10. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
 11. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
 12. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
 13. De goederen worden verzonden op risico en kosten van de koper.
 14. Bij aankopen op de webshop kan het zijn dat uw product niet op voorraad is, wij doen er echter alles aan om zo snel mogelijk te leveren. In sommige gevallen moet het product eerst geproduceerd worden of geassembleerd worden. Indien de levertermijn te lang is voor u kan u kosteloos annuleren. Wij storten de betaalde gelden dan terug.
 15. Betalingsvoorwaarden voor bestellingen met montage door onze diensten:

30% bij definitieve opmeting of bestelling (Geldig voor bestellingen boven 500 euro ) Saldo na montage. . Alle afhalingen op de zaak dienen contant of met bankcontact betaald te worden tenzij u een verdeler van Blok Security cilindersloten bent. . de maximum betalingstermijn voor bedrijven bedraagt 30 dagen en dit zonder uitzondering